بازگشت

تعهد به شفافیت

تعهد به شفافیت تعهد به شفافیت
در صورتی که امکان تامین کالای خریداری شده از مقدور نباشد چه اتفاقی برای آن سفارش خواهد افتاد؟
در صورتیکه فروشنده قادر به تامین سفارش خود نباشد ، آن سفارش لغو شده و این مورد در عملکرد فروشندگان لحاظ خواهد شد، همچنین کد تخفیفی برای مشتریان ارسال خواهد شد.