بازگشت

در صورتی که امکان تامین کالای خریداری شده از مقدور نباشد چه اتفاقی برای آن سفارش خواهد افتاد؟

در صورتی که امکان تامین کالای خریداری شده از مقدور نباشد چه اتفاقی برای آن سفارش خواهد افتاد؟