بازگشت

زمانی که سریال کارت هدیه را وارد میکنم، سیستم پیغام میدهد کارت هدیه من نامعتبر است.

زمانی که سریال کارت هدیه را وارد میکنم، سیستم پیغام میدهد کارت هدیه من نامعتبر است.