بازگشت

کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟

کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟
کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟ شما میتوانید با مراجعه به قسمت کارت های هدیه، کارت های هدیه استفاده شده، جزئیات سفارشات خرید شده با کارت هدیه خود را مشاهده نمایید.با ورود به جزئیات کارت هدیه مد نظر خود، میتوانید لیست سفارشات خریداری شده با این کارت هدیه واعتبار مصرف شده در هر خرید را مشاهده کنید.همچنین جزئیات سفارش قابل مشاهده می باشد.