موادی که برای شروع رشد گیاهان نیاز دارید

موادی برای شروع رشد گیاهان نیاز دارید

موادی برای شروع رشد گیاهان نیاز دارید زمانی که نیازهای مراحل ریشه دهی، نمو و گلدهی را که فازهای مختلف گیاه هستند در نظر می گیریم. ما می توانیم در مورد مواد مختلفی صحبت کنیم که می توانند نیازهای ما را هنگام رشد گیاهان برآورده کنند.

موادی برای شروع رشد گیاهان نیاز داریدمی توان این مواد را به دو گروه مواد ضروری و مواد اختیاری تقسیم کرد. مواد لازم را می توان به عنوان مواد ضروری در هنگام رشد گیاهان واجد شرایط دانست. مواد اختیاری موادی هستند که برای افزایش کارایی باغ شما کار می کنند یا به شما کمک می کنند تا باغ خود را با شرایط تطبیق دهید.

موادی برای شروع رشد گیاهان نیاز دارید مواد مورد نیاز را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

 1. 1.  مجموعه نور: لامپ، بالاست، بازتابنده، تایمر. (برای مرحله رشد و گلدهی می توان از 2 لامپ مختلف یا یک لامپ دو طیفی استفاده کرد.)
 2. 4.  ریشه زایی (جوانه زدن) مواد مغذی مرحله

 3. 5. مواد مغذی مرحله رشد
 4. 6.  ماده مغذی مرحله گلدهی
 5. 7. دستگاه رطوبت
 6. 8.  دستگاه رطوبت
 7. 9.  فن
 8. مواد اختیاری را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
 9. 1. غرفه پرورش گیاه
 10. 2. PH متر
 11. 3. EC متر
 12. 4. PAR متر
موادی برای شروع رشد گیاهان نیاز دارید