بررسی PH خاک - چگونه این کار را انجام دهیم؟
بررسی PH خاک - چگونه این کار را انجام دهیم؟
بررسی PH خاک – چگونه این کار را انجام دهیم؟

PH خاک چیست؟

pH خاک نسبت یون های هیدروژن (نماد H +) به یون های هیدروکسید (نماد OH) را توصیف می کند. ما می‌توانیم چندین نوع خاک را بر اساس واکنش pH تشخیص دهیم: خاک‌های بسیار اسیدی (با pH کمتر از 4.5)، خاک‌های اسیدی (PH بین 4.6 تا 5.5)، خاک‌های کمی اسیدی (PH بین 5.6 تا 6.5)، خاک‌های خنثی (PH بین 6.6 و 7.2) و خاک های قلیایی (با pH بالای 7.2).

PH عالی برای گیاهان

گیاهان اغلب خاک های خنثی یا کمی اسیدی را ترجیح می دهند. با این حال، هنگام رشد گیاهان در باغ، غیر معمول نیست که با مشکل اسیدی شدن بستر مواجه شوید. بنابراین، قبل از شروع اقدامات خاصی برای کاشت گیاهان در باغ، توصیه می شود میزان اسیدی خاک را به دقت اندازه گیری کنید.
نمونه های خاک برای آزمایش pH چگونه جمع آوری می شوند؟
اگر بخواهیم PH خاک قابل اطمینانی را بدست آوریم، قبل از هر چیز باید جمع آوری صحیح نمونه های خاک را به یاد داشته باشیم. چگونه انجام می شود؟ مهمترین چیز این است که از بسیاری از مکان های باغ نمونه برداری می شود. توصیه می شود به ازای هر 100 متر مربع حداقل 3-4 نمونه خاک گرفته شود، اما در واقع هر چه بیشتر باشد بهتر است. معمولا نمونه خاک از عمق حدود 20 سانتی متری برداشت می شود. البته باید در نظر داشت که نمونه خاک نباید بلافاصله پس از کوددهی گرفته شود، زیرا چنین عملیاتی ممکن است به طور قابل توجهی بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارد.

PRÓBKA PH

انواع ابزار برای بررسی PH خاک

ابزار اندازه گیری رنگ – محلول ها یا کاغذهای تورنسل معمولاً در فروشگاه های باغبانی موجود است. چنین ابزارهایی در تماس با خاک تغییر رنگ می دهند. بر این اساس، نتیجه را می توان با افسانه مقایسه کرد، جایی که هر رنگ به pH معینی اختصاص داده می شود. اسید متر با نشانگر – اغلب آنها را در چندین مکان در باغ قرار می دهند و آنها را در زمین قرار می دهند. بعد از حدود یک دقیقه، می توانید نتیجه آزمایش را بخوانید. 
دستگاه های الکترونیکی – آنها مانند اسید متر با یک اشاره گر کار می کنند، اما می توانند دقت بیشتری را برای آزمایش ارائه دهند. در عین حال آنها دستگاه های گران تری هستند. ما هزینه بسیار بیشتری برای یک دستگاه الکترونیکی برای آزمایش pH خاک خواهیم پرداخت، به همین دلیل است که راه حلی است که به افرادی که در تولید گیاهان در مقیاس بزرگ فعالیت دارند توصیه می شود.
توصیه